Du er her:   Hjem > Lokalplaner

Lokalplaner

Lokalplan 1112

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.
 
Ny park med eventplads ved Eskelund.


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til park med mulighed for events. Lokalplanen skal sikre, at der etableres en ny park og en velfungerende eventplads på arealerne ved Eskelund med mulighed for afvikling af et begrænset antal større arrangementer som fx Northside festival og dagsbegivenheder med op til 40.000 deltagere. Projektet søges sammentænkt med det landskabslaboratorium der også findes i området og som er drevet af en række undervisnings- og forskningsmiljøer. Målet er at opnå et flerfunktionelt og attraktivt område, der både kan anvendes til større events, men som også i det daglige vil være et spændende og varieret rekreativt område. Et område, der udgør en attraktion for byens borgere, og er et levende eksperimentarium for de involverede i landskabslaboratoriet. I det omfang det medvirker til at realisere projektets mål kan der tænkes synergi til andre projekter som cykelparkering, pendler p-plads, Landskabslaboratorium og udbygning af Genbrugsstationen på tilstødende arealer. Området er beliggende ved Åhavevej og har en størrelse på ca. 50 ha. Størstedelen af området fremstår som et grønt rekreativt areal. I området ligger også Eskelund genbrugsstation og et mindre areal der benyttes af Aarhus Kommune, Natur og Vejservice som stilleplads med mandskabsbygninger. Derudover ejer DSB et område, der indeholder to dieseltanke, der ikke længere er i funktion. Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet samt hvorvidt genbrugspladsen og DSB-arealet kommer til at indgå, er ikke endelig afklaret endnu. Området afgrænses mod nord og øst af Aarhus Å, mod syd af Åhavevej og mod vest af Viby Ringvej. Området er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområder 120003LA og 120416TA. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. En eventuel udvidelse af genbrugsstationen kan medføre behov for en ændret afgrænsning af rammeområde 120416TA.

 
Dokumenter

Debatopløg - Indkaldelse af idéer og forslag

 Genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje
  Forundersøgelse  (04.07.18 - 02.08.18)  
  Forudgående offentlig høring  (04.06.19 - 18.06.19)  
  Lokalplanens igangsætning  (09.05.19)  
  Udarbejdelse af lokalplanforslag  (10.05.19 - 20.08.19)  
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (21.08.19 - 10.09.19)  
  Byrådets 1. behandling  (11.09.19)  
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse  (25.09.19 - 20.11.19)  
  Behandling af bemærkninger til forslaget  (21.11.19 - 24.12.19)  
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (25.12.19 - 14.01.20)  
  Byrådets 2. behandling  (15.01.20)  

5. juni 2019.

 Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune.

Bor du i Viby og har du interesse for byens fremtid?

Så skal du følge med her, fordi Aarhus Kommune er i den indledende fase med at udvikle en helhedsplan for fremtidens byudvikling langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i vest til Marselis Boulevard i øst.

Har du en mening om byggehøjde, højhuse, parkeringshuse, parkeringspladser, udseende af området, nedrivelser, legepladser, natur, trafik, forurening osv, så er fristen for Høringen den 21. juni 2019.

Så send din mening inden den 21. juni via dette link: https://deltag.aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-skanderb…

Hvis du har brug for hjælp til at skrive skal vi måske oprette et møde en aften?

Vil du høre kommunes tanker om Viby's fremtid, så skal du komme til Borgermøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17 - 19 i Samlingssalen på Viby Gymnasium.
Tilmeldingskrav via mail: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 7. juni 2019 kl. 12:00.

Det er utrolig vigtigt alle gode Viby borgere sender et høringssvar med sine ønsker og holdninger om Viby's fremtid inden 21. juni og deltager i mødet den 11. juni.

Her kan du læse deres oplæg: https://aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-for-skanderborg…

https://deltag.aarhus.dk/…/debatoplaeg-helhedsplan-skanderb…


25. maj 2019.

Ny tidslinje for lokalplan 1070:

 
Forundersøgelse (14.10.15 - 06.11.15)

Lokalplanens igangsætning (20.03.17)

Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.03.17 - 21.11.17)

Afventer afgørelse (22.11.17 - 22.04.18)

Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.18 - 22.05.18)

Byrådets 1. behandling (23.05.18)

Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 04.09.18)

Borgermøde (23.08.18)
 
Behandling af bemærkninger til forslaget (05.09.18 - 25.06.19)

Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.06.19 - 13.08.19)

Byrådets 2. behandling (14.08.19)

Offentliggjort (15.08.19 - 09.10.19)

Ny tidsplan for behandling i Byrådet.

1. april 2019.

Viby Fællesråd har haft et møde med møde med Helle Kallesø og Eva Møller Sørensen fra Aarhus kommunes afd. for Teknik og Miljø hvor der blev oplyst at lokalplanen tidligst kommer til behandling i byrådet sidst på året 2019.


Lokalplan ny Eventplads på Eskelund.

 


Ny park med eventplads ved Eskelund


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til park med mulighed for events.

Lokalplanen skal sikre, at der etableres en ny park og en velfungerende eventplads på arealerne ved Eskelund med mulighed for afvikling af et begrænset antal større arrangementer som fx Northside festival og dagsbegivenheder med op til 40.000 deltagere.

Projektet søges sammentænkt med det landskabslaboratorium der også findes i området og som er drevet af en række undervisnings- og forskningsmiljøer. Målet er at opnå et flerfunktionelt og attraktivt område, der både kan anvendes til større events, men som også i det daglige vil være et spændende og varieret rekreativt område.

Et område, der udgør en attraktion for byens borgere, og er et levende eksperimentarium for de involverede i landskabslaboratoriet. I det omfang det medvirker til at realisere projektets mål kan der tænkes synergi til andre projekter som cykelparkering, pendler p-plads, Landskabslaboratorium og udbygning af Genbrugsstationen på tilstødende arealer.

Området er beliggende ved Åhavevej og har en størrelse på ca. 50 ha. Størstedelen af området fremstår som et grønt rekreativt areal. I området ligger også Eskelund genbrugsstation og et mindre areal der benyttes af Aarhus Kommune, Natur og Vejservice som stilleplads med mandskabsbygninger. Derudover ejer DSB et område, der indeholder to dieseltanke, der ikke længere er i funktion.

Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet samt hvorvidt genbrugspladsen og DSB-arealet kommer til at indgå, er ikke endelig afklaret endnu. Området afgrænses mod nord og øst af Aarhus Å, mod syd af Åhavevej og mod vest af Viby Ringvej. Området er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområder 120003LA og 120416TA. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. En eventuel udvidelse af genbrugsstationen kan medføre behov for en ændret afgrænsning af rammeområde 120416TA.

  Forundersøgelse  (04.07.18 - 02.08.18)

 


Tidsplan for lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.

  Forundersøgelse  (14.10.15 - 06.11.15)
 
  Lokalplanens igangsætning  (20.03.17)
 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag  (21.03.17 - 21.11.17)

  Afventer afgørelse  (22.11.17 - 22.04.18)
 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (23.04.18 - 22.05.18)
 
  Byrådets 1. behandling  (23.05.18)

  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse  (14.06.18 - 04.09.18)
 
  Borgermøde  (23.08.18)
 
  Behandling af bemærkninger til forslaget  (05.09.18 - 08.01.19)
 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (09.01.19 - 29.01.19)
 
  Byrådets 2. behandling  (30.01.19)
 
  Offentliggjort  (31.01.19 - 27.03.19)


Hørings svar til Lokalplan 1070 fra Viby Fællesråd, Viby Grundejerforening, Kongsvang Skovdal Grundejerforening og Alboa´s afd 10. Se svaret her.


Aarhus Kommune afholder borgermøde om Lokalplan 1070 på Viby bibliotek d. 23. august 2018 fra kl. 19:00 – 21:00. 

Der er 150 pladser, hvorfor tilmelding sker efter først-til-mølle. Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 20. august 2018.
 

Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag

Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse sendt med ud i høring:

"Dansk Folkeparti synes den foreslåede rute hen til Kongsvang Station er for lang og at behovet for at krydse Skanderborgvej kan skabe farlige situationer for børn og ældre. Vi forslår derfor, at man gør plads til at etablere en cykelgangbro over jernbanen, placeret mellem den sydlige matrikel og Christian X's Vej."

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby, forslag til Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og forslag til udbygningsaftale.

Resumé Lokalplanområdet ligger nord for Skanderborgvej, øst for Bjørnholms Allé og vest for hovedbanen mod Skanderborg.
Lokalplanområdet er opdelt i delområde I og delområde II.   
Delområde I er den sydlige del af lokalplanområdet. Det er kommunalt ejet og ligger tæt på Skanderborgvej. Delområde I har tidligere været anvendt som gasværk og forventes solgt til Østjysk Bolig. Der forventes ca. 108 ungdomsboliger. Der må maksimalt bygges 4.780 m2 bruttoetageareal og maksimalt i 4 etager.  

Delområde II er den nordlige del af lokalplanområdet. Den er privat ejet og ligger længere væk fra Skanderborgvej. Delområde II består i dag af erhvervsejendomme. Minimum 30 % af boligerne skal være familieegnede. Der regnes med ca. 60 familieboliger og ca. 140 mindre boliger. Der må maksimalt bygges 13.000 m2 bruttoetageareal i 2-5 etager.   
Det fremgår af de gældende bestemmelser for rammeområde 120417BL, at antallet af etager højst må være 3, at bygningshøjden højst må være 10 m, og at bebyggelsesprocenten højst må være 60 for den enkelte ejendom.
I forslaget til tillæg indgår, at antallet af etager højst må være 5, at bygningshøjden højst må være 18 m, og at bebyggelsesprocenten højst må være 110 for den enkelte ejendom.   
Aarhus Kommune har fra ejeren af lokalplanområdet mod-taget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale, der er vedlagt som bilag.   
Lokalplanindstillingen fremsendes samtidig med salgsindstillingen vedrørende salgsaftale med Østjysk Boligforening.

Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1070 Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby godkendes til offentlig fremlæggelse,   
At 2) forslag til Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse og 
At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,  


Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
07-05-2018 Magistraten
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2018.
23-05-2018 Aarhus Byråd
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.
Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse sendt med ud i høring:
"Dansk Folkeparti synes den foreslåede rute hen til Kongsvang Station er for lang og at behovet for at krydse Skanderborgvej kan skabe farlige situationer for børn og ældre. Vi forslår derfor, at man gør plads til at etablere en cykelgangbro over jernbanen, placeret mellem den sydlige matrikel og Christian X's Vej."

Bilag

Indstilling

Bilag 1: Lokalplanforslag 1070 med tilhørende tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017

Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale, lokalplan 1070

Nye boliger på Bjørnholms Allé 2 - 6.

 

 

lokalplanbillede

Stort kort

På baggrund af anmodning fra ejerne påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til blandet byområde. Lokalplanområdet har anvendelse som erhvervsområde. Bjørnholms Allé 2 har tidligere rummet Viby Gasværk. Lokalplanområdet er på ca. 17.000 m2 ligger mellem Bjørnholms Allé og jernbanen. Lokalplanområdet på Bjørnholms Allé 2, 4 og 4a. Inden for området ønskes opført 17780 m2 bruttoetageareal til boliger. Boligerne ønskes opført i 2-5 etager.

 

 


PeakCounter

 

Kvik kalenderen.
 
Oridinært afdelingsmøde mandag den 16. september 2019.
Mød din nabo i fælleshuset 1. september.
Julefrokost d. 6. december kl. 12:30.

Førstehjælp og brug af hjertestarter Se film her.
Sidste nyt.
 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 16.09.19 

Ny park med eventplads ved Eskelund & Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej | Høringsportalen - Aarhus kommune. Se mere under Lokalplaner.

Ny tidslinie for lokalplan 1070. Se her.

Afgørelse i forureningssagen på Bjørnholms Allé.

Se regnskabet for 2018

 ALBOA er lukket land for rotter.
Tømning af haveaffaldscontainer 2019.
 Ny tidsplan for lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.

Lokalplan, ny Eventplads på Eskelund.

Ny tidsplan på Lokalplan 1070 Bjørnholms Allé.
Spørgsmål om rentefradrag på køkkenmoderniseringer.
 
Havereglement 2018
 
Tidsplan for behandling af lokalplanen se mere her.
 
Afd. 10 & 13 har nu fået en ny inspektør, det blev Allan Haahr.
 
Se artikkel i Aarhus Stiftstiende om lokalplan 1070.
 
Se høringssvar til lokalplan 1070.
 Aarhus Kommune afholder borgermøde om Lokalplan 1070

 Inspektør Hans Jørgen Rohde er fratrådt sin stilling hos ALBOA d. 31. maj 2018. Michael Larsen overtager indtil en ny inspektør er ansat.

Skadestuen og Lægevagten flytter d. 29. maj 2018. Se under Beboer info
 
 
23. maj 2018.
Lokalplan 1070, byggeriet godkendt på byrådsmødet d. 23. maj 2018. Se under lokalplan.
3. maj 2018.

Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag.

Dagsorden til møde i Magistraten, mandag 7. maj 2018. Se under lokalplan.


 

 

 Se her.
 
22. august 2019
3. juli 2019.

16. juni 2019.

 29. november 2018.

19. november 2018.
15. november 2018.
6. september 2018.
Stream tv-pakken direkte via Apple TV
17. juni 2018.
Tre nye streamingtjenester i Bland Selv.
 17. juni 2018.
Tal som en lokal i Europa
14. juni 2018.
Få 5 % i bonus med YouSee Mobil.

2. maj 2018.
YouSee Comedy: Ny dansk kanal til alle, der elsker comedy.
30. april 2018.
Vi har fyldt en truck med gratis slik og underholdning.
24. marts 2018.
Under sommerens VM i Rusland.
6. marts 2018.
Tag både tv-pakke og musik med på rejser i hele EU

6. februar 2018.
Bland en tv-pakke med både tv og streaming.
1. februar 2018.
Skaber fuldt integrerede medie og kommunikationsudbyder.

 

  • Sitemap
  • Sidst opdate: August 22, 2019, 15:26